Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,

(2016/679), artiklat 13 ja 14

19.5.2021

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Tampereen museoiden Ceepos Verkkokauppa

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään mm. tilausten toimittamisen, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen, raportoinnin sekä markkinoinnin vuoksi.

Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot

Juha Ahonen, kulttuurijohtaja

Tampereen kaupunki, PL 487, 33101 Tampere puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde) https://www.tampere.fi/tampereenkaupunki/yhteystiedotjaasiointi.html

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Saana Karlsson, palveluvastaava, museokauppa Vapriikki

(2016/679), artiklat 13 ja 14

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

☒ Ei

☐ Kyllä tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

☒ Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö Mikä?

☐Lakisääteinen velvoite

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

☒ Suostumus

☐ Sopimuksen täytäntöönpano

☐ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

☒ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

C)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

☒ Ei

☐Kyllä

Mihin?

(2016/679), artiklat 13 ja 14

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:

Yleinen asiakasrekisteri: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria, käyttäjätunnus ja suoramarkkinointilupa.

Tilausrekisteri: Yhteystiedot, tilatut tuotteet.

Postituslistat: Sähköpostiosoite.

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä, kunnes niiden poistot tehdään manuaalisesti. Tilaustiedot säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti tai ajastetusti. Sähköiset kuittihistoriat säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti, mutta kuitenkin vähintään kuusi vuotta.

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

Ceepos-kassajärjestelmä / Museoiden verkkokauppa

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

☒ Ei

☐ Kyllä

11. Rekisterin tietolähteet

Maksutapahtumia liittymien kautta välittävät ulkoiset järjestelmät, jotka ovat integroituneet verkkokauppaan. Pääsääntöisenä tietolähteenä ovat verkkokaupan asiakkaat tehdessään tilauksia, ilmoittautumisia ja maksaessaan verkkomaksujaan.

12. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut

(2016/679), artiklat 13 ja 14

tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

☒ Ei

☐ Kyllä

Minne?

Tietojen luovutuksen peruste

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin järjestelmiin, kuten kassajärjestelmä, kirjanpito, laskutus, kulunvalvonta.

Maksupalveluntarjoajasta riippuen tilauksen maksamisen yhteydessä maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja ongelmatilanteiden ja maksujen palauttamisen helpottamiseksi.

Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

☒ Ei

☐ Kyllä

Minne? Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä internet osoitteesta: www.tampere.fi/tietosuojaselosteet sekä kaupungin Kirjaamosta.