Tietosuojaseloste

Tampereen kaupungin tietosuojaselosteet

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjän informointi

rekisteröidylle

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,  

(2016/679), artiklat 13 ja 14

Henkilörekisterin tiedot

1.                         Rekisterin nimi

Tampereen museoiden Ceepos verkkokaupat

Vapriikki

Tampereen taidemuseo

Museo Milavida

Muumimuseo

Amurin työläismuseokortteli

2.                         Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään mm. tilausten toimittamiseen, maksujen oikeaan kohdentamiseen,

asiakkaan tapahtumahistorian ja transaktio-oikeuksien tarkistamiseen, raportointiin ja

markkinointiin.

Tietoja ohjelmiston käyttäjistä kerätään käyttöoikeuksien määrittämiseksi ja valvomiseksi

käyttöä. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitiedostoja tätä tarkoitusta varten

ohjelmiston käyttöhistorian ylläpitämiseksi ja ongelmatapausten ratkaisemiseksi.

3.                         Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2

4.                         Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot

Kulttuurijohtaja Sampo Terho

Tampereen kaupunki,

PL 487, 33101 Tampere

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde)

tampere.fi/yhteystiedot

5.                         Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Saana Karlsson, Palveluvastaava, Vapriikki, Museokauppa

6.                         Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

☒ Ei

☐ Kyllä

tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä

7.                         Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

☒ Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö               

Mikä?      

☐ Lakisääteinen velvoite

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö     

☒ Suostumus

☐ Sopimuksen täytäntöönpano

B)

☐ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

☒ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

C)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

☒ Ei

☐ Kyllä

Mihin?     

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

8.                         Rekisterissä olevat henkilötiedot

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Mahdolliset rekistereihimme tallennetut henkilötiedot:

Yleinen asiakasrekisteri: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, postiosoite,

puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria, käyttäjätunnus ja suoramarkkinointi

valtuutus.

Tilausrekisteri: yhteystiedot, tilatut tuotteet.

Postituslistat: sähköpostiosoite.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissämme, kunnes ne poistetaan manuaalisesti. Tilaustiedot säilytetään, kunnes ne poistetaan 10 vuotta tilauksen jälkeen. Sähköiset kuittitiedot säilytetään manuaaliseen poistamiseen asti 10 vuotta tilauksen jälkeen.

Epäaktiiviset käyttäjätilit poistetaan 3 vuotta viimeisen käyttökerran jälkeen.

Odottavat ja perutut tilaukset säilytetään järjestelmässä 5 päivää tilauksesta.

9.                         Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

Ceepos kassajärjestelmä / Tampereen museoiden verkkokaupat

10.                      Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

☐ Ei

☒ Kyllä

11.                      Rekisterin tietolähteet

 Maksutapahtumat hoidetaan ulkoisten järjestelmien kautta, jotka on integroitu verkkokauppaan.

Päätietolähteitä ovat verkkokaupan asiakkaiden ostokset, rekisteröitymiset ja maksutapahtumat.

Tietosuojaperiaatteet

Tietojen säilyttämistä, arkistointia, poistamista ja muuta käsittelyä säätelevät tiedostosuunnitelmat, tietojen suojausohjeet ja tietoturvaohjeet. Vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy sähköisesti käsiteltyihin tietoihin. Jokainen henkilö hyväksyy salassapitovelvollisuuden

sopimus (sopimus tietojen ja tietojärjestelmien salassapidosta ja käytöstä)

kun käyttöoikeudet on myönnetty.

12.                      Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

13.                      Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

☒ Ei

☐ Kyllä

Minne?      

Tietojen luovutuksen peruste

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan siirtää

saman ylläpitäjän muihin järjestelmiin, kuten kassajärjestelmä, kirjanpito,

ja laskutus. Maksupalveluntarjoajasta riippuen asiakkaan

yhteystiedot siirretään maksujärjestelmään tilauksen maksamisen yhteydessä

helpottaa ongelmatilanteita ja maksujen palauttamista. Maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail, kts. Toimitusehdot

14.                      Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

☒ Ei

☐ Kyllä              

Minne?      

15.                      Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti

16.                      Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät internet-osoitteesta tampere.fi/tietosuoja